Regulamin Summer Archery Camp 2022 – wersja skrócona:

1. Nie bądź dupkiem. Wszyscy przyjeżdżamy się pobawić, postrzelać, i jeśli coś się nie do końca uda – pamiętaj, że chcielismy dobrze. Obóz to skomplikowane przedsięwzięcie:)

2. Uważaj na siebie i innych – zachowuj zasady bezpieczeństwa i nie ryzykuj!

3. Nie śmieć. Niedopałek to też jest śmieć.

4. Jak możesz – pomóż w organizacji na miejscu. Jeśli widzisz przewrócony cel – popraw. Jeśli coś jest nie tak – zgłoś organizatorowi, postaramy się naprawić.

5. Pamiętaj, że na naszych obozach obowiązuje zakaz puszczania muzyki z nośników na prąd. Umiesz grać? Zagraj. Nie umiesz? Też zagraj!

6. Śledź tablicę ogłoszeń obozowych – będą tam publikowane wydarzenia i dodatkowe informacje, takie jak np wyniki zawodów.

7. Jeśli do wydarzenia potrzebna jest karta punktowa – zabierz ją z pudełka przy tablicy ogłoszeń.

8. W razie niebezpiecznego wypadku, dzwoń od razu na pogotowie. Nie mamy medyka na obozie. Posiadamy jednak apteczkę, która znajdować się będzie przy domku organizatora.

9. Pilnuj siebie i innych, żeby nie było pijaństwa połączonego ze strzelaniem. To są wakacje, rozumiemy że chcecie napić się piwa. Wszystko jest dla ludzi, tylko na własną odpowiedzialność i nie przesadzać! Po strzelaniu można imprezować do woli.

10. Jeśli pogoda uniemożliwi przeprowadzenie wydarzeń czy turniejów – spróbujemy je przełożyć na inny dzień obozu.

11. Wniesiona opłata nie podlega zwrotom, ale jeśli z jakichś przyczyn od Ciebie niezależnych musisz np. wcześniej wyjechać, spróbuj porozmawiać, postaramy się rozwiązać ten problem.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkolenia i warsztaty organizowane przez wykładowców.

Peace, love and archery!

Regulamin Summer Archery Camp 2022 – wersja rozszerzona 🙂

Zasady ogólne

1. Organizatorem Summer Archery Camp 2022 jest Stowarzyszenie Centrum Łucznictwa Tradycyjnego z siedzibą we Wrocławiu.

2. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, zapoznanie się z regulaminem oraz dokonanie wpłaty na numer konta:

Stowarzyszenie „Centrum Łucznictwa Tradycyjnego”

Pl. Wyzwolenia 1/8

51-004 Wrocław

Nr konta: 40 1140 2004 0000 3102 8216 0954

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, daty, w których będzie przebywał na obozie

3. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia imprezy zgodnie z informacjami zawartymi w materiałach informacyjnych i reklamowych, które to stanowią integralną część umowy.
4. Zawarcie umowy następuje w momencie akceptacji warunków uczestnictwa po uiszczeniu przez uczestnika ceny imprezy lub kwoty podanej w materiałach informacyjnych oraz w przypadku osób niepełnoletnich po przedłożeniu zgody opiekuna prawnego.
3. Zawierając umowę z organizatorem uczestnik oświadcza, iż jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie.

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Summer Archery Camp mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia – wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów na ich osobistą odpowiedzialność zadeklarowaną na piśmie i doręczoną organizatorowi.
2. Minimalny wiek uczestników poszczególnych warsztatów określają organizatorzy warsztatów. 

Bezpieczeństwo

1. W ramach Summer Archery Camp uczestnicy mają udostępniony parkour łuczniczy.
2. Uczestnicy korzystają z parkouru samodzielnie i na własną odpowiedzialność.
3. Zakazane jest:

  • strzelanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
  • strzelanie przez ścieżki, drogi;
  • strzelanie pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

4. W przypadku łamania zasad bezpieczeństwa Organizator ma prawo do rozwiązania umowy z uczestnikiem w trybie natychmiastowym bez zwrotu kosztów uczestnictwa.
5. W ramach Summer Archery Camp będzie odbywać się kilka mniejszych eventów. Zasady przebiegu poszczególnych eventów będą podane do informacji w trakcie trwania obozu, najpóźniej dzień przed ich przeprowadzeniem.

Prawa i obowiązki organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie trwania imprezy jeżeli uczestnik utrudnia jej sprawne przeprowadzenie (w szczególności jeśli znajduje się w stanie wskazującym na nietrzeźwość, odurzenie) lub stwarza zagrożenie dla uczestników obozu. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi uczestnik.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub jej elementów w każdym momencie z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególnych wypadkach: siły wyższej, skrajnych warunków atmosferycznych, decyzji władz państwowych lub lokalnych, zagrożenia zdrowia lub życia. Uczestnikowi przysługuje wówczas zwrot całości lub części wniesionych opłat.
3. Organizator ma prawo do odwołania imprezy z powodu braku wymaganej liczby Uczestników, jednakże nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie, a jedynie zwrot całości wniesionych opłat.
4. Organizator zachowuje prawo do zmiany programu imprezy.

Prawa i obowiązki uczestników
1. Uczestnik zobowiązuje się do podporządkowania się poleceniom instruktora/organizatora.
2. Uczestnik odpowiada indywidualnie za uszkodzenia sprzętu organizatora wynikające z jego winy na skutek niewłaściwego użytkowania i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich naprawy lub wymiany.
3. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanych świadczeń z przyczyn niezależnych od organizatora lub w przypadku niestawienia się na określoną w materiałach reklamowych lub informacyjnych godzinę rozpoczęcia eventu.
4. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy, składając oświadczenie (drogą mailową) u organizatora (przyjmuje się datę wpływu oświadczenia). W przypadku rezygnacji organizator dokonuje następujących potrąceń z wpłat (od osoby):
* w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia 50% kosztu uczestnictwa,
* w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 80% kosztu uczestnictwa,
* w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia 100% kosztu uczestnictwa.
5. Uczestnik może otrzymać zwrot całości wpłaty w przypadku gdy znajdzie osobę zastępczą.